Piulite nituibile

Piulite nituibile din aluminiu sau otel.

Dimensiuni disponibile dupa tipuri:

  • cu cap inecat: de la M3 pana la M10
  • cu cap inecat randalinat: de la M4 pana la M8
  • cu guler: de la M3 pana la M12
  • cu guler randalinat: de la M4 pana la M10
  • hexagonala cu cap inecat: de la M4 pana la M10
  • hexagonala cu guler: de la M4 pana la M10

cap inecatinecat randalinatcu gulercu guler randalinathexagonal

Piulite nituibile